Witamy na stronie KSPiPP
PDF Drukuj Email

Rok 1989 by? rokiem prze?omowym w ?yciu naszego kraju. Nast?pi? okres g??bokich przemian, ktry pozwoli? odtworzy? dawne stowarzyszenia katolickie, nawi?zuj?c do tradycji polskiego ?ycia katolickiego przed wojn?, a tak?e do do?wiadcze? i wzorw wyst?puj?cych w innych krajach Europy. Stowarzyszenia s?u?? umacnianiu podmiotowo?ci spo?ecze?stwa i tworz? podstawy ?adu i moralno?ci w zawodzie i w spo?ecze?stwie. Celem Katolickiego Stowarzyszenia Piel?gniarek i Po?o?nych Polskich jest systematyczna praca nad w?asn? formacj? duchow? i intelektualn? oraz godne reprezentowanie i ochrona zawodu piel?gniarki i po?o?nej, a tak?e troska o tradycj? zawodu i jej kontynuacj?. W naszej dzia?alno?ci kierujemy si? warto?ciami chrze?cija?skimi i nauk? spo?eczn? Ko?cio?a Katolickiego. Chcemy kultywowa? wszelkie dotychczasowe dzia?ania, ktrych ?rd?em jest dobro pochodz?ce od Boga. W imi? tego dobra chcemy spe?nia? nasze powo?anie i oddanie dla drugiego cz?owieka w duchu mi?o?ci chrze?cija?skiej. W s?u?bie tej b?dziemy propagowa? zasady ?ycia zdrowego moralnie, fizycznie i psychicznie.
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
PIEL?GNIAREK I PO?O?NYCH POLSKICH
ZARZ?D G?WNY
UL. RADNA 14 , 00-341 WARSZAWA
NIP 525-15-75-143 REGON 011-206-701